Další informace

Plná moc a identifikace zmocnitele

Zobrazit

Dovolujeme si Vás upozornit na změny v procesu zmocňování z důvodu přijetí zákona č. 253/​2008 Sb. 1 (Zákon proti praní špinavých peněz) s účinností ode dne 1. 9. 2008.

K údajům zmocnitele přibyla povinnost uvádět: místo narození, pohlaví; průkaz totožnosti: druh, číslo, kdo vydal, platnost do; adresa trvalého bydliště, vždy s úředně ověřeným podpisem (notářem, obecním úřadem pověřeným vedením matriky).

K údajům zmocněnce přibyla povinnost uvádět: místo a stát narození, pohlaví; průkaz totožnosti: druh, číslo, kdo vydal, platnost do; adresa trvalého bydliště, vč. podpisu, který nemusí být úředně ověřen.

Nově musí plná moc obsahovat potvrzení o provedení identifikace zmocněnce, kterým se rozumí potvrzení ověření identifikačních údajů, vč. vyplnění textu tohoto požadavku na plné moci a ověření shody podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti. 2

Identifikaci zmocněnce provede bezplatně finanční poradce ČMSS nebo za úhradu notář či pověřená matrika, kteří ji vystaví v listinné podobě.

Nebude-​li identifikace zmocněnce na formuláři plné moci vyplněna a potvrzena, bude klient po doručení neúplně vyplněné plné moci na centrálu ČMSS písemně informován a vyzván k dodatečnému dodání vyplněného potvrzení identifikace zmocněnce PM, které bude k výzvě přiloženo.

Vyplněná plná moc vč. identifikace zmocněnce musí být na ústředí ČMSS předána v originále či jako úředně ověřená kopie.

V souvislosti se zmocňováním Vás upozorňujeme také na skutečnost, že smluvní partner ČMSS nemůže být v plné moci v roli zmocněnce.

Při vystavení plné moci v souladu se zákonem č. 253/​2008 Sb. Vám bude nápomocen finanční poradce ČMSS (vyhledat jej lze na www.cmss.cz) nebo Centrum klientské péče, tel.č. 225 225 225, e-​mail info@cmss.cz.

Na webových stránkách ČMSS www.cmss.cz najdete i formulář PM, příp. formulář identifikace zmocněnce k plné moci, které odpovídají požadavkům popsaným v textu výše.

Potřebné formuláře: identifikace zmocněnce k plné moci, plná moc, generální plná moc, návod k vyplnění plné moci najdete v sekci formuláře.

1 Zákon č. 253/​2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu
2 Poznámka: druh platného průkazu totožnosti: občanský průkaz, cestovní průkaz, průkaz o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropského společenství, průkaz o povolení k pobytu pro cizince.

Kodex chování mezi bankami a klienty

Zobrazit
Kodex chování mezi bankami a klienty

Ochrana osobních údajů v ČMSS

Zobrazit

Politika skupiny KBC Group proti korupci a úplatkářství

Zobrazit

Politika řízení vztahů s dodavateli ČMSS

Zobrazit

Bezpečnostní směrnice ČMSS

Zobrazit

Bankovní registr klientských informací (BRKI)

Zobrazit

Bankovní registr klientských informací (BRKI) je společná databáze údajů vytvořená na základě informací, které si vzájemně poskytují banky o smluvních (úvěrových) vztazích mezi bankami a jejich klienty.

Embargo politika skupiny KBC

Zobrazit

Zákony

Zobrazit
Zákon o stavebním spoření

ZÁKON 96/​1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření

Text zákona ke o stavebním spoření stažení ve formátu pdf (odkaz na portál veřejné správy)

Zákon 101/​2000 sb. o ochraně osobních údajů

Text zákona ke o ochraně osobních údajů ke stažení ve formátu pdf (odkaz na portál veřejné správy)

Vybraná ustanovení zákona č. 101/​2000 sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů

§ 11

a) Správce je při shromažďování osobních údajů povinen subjekt údajů informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-​li subjektu údajů tyto informace již známy. Správce musí subjekt údajů informovat o jeho právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21.

b) V případě, kdy správce zpracovává osobní údaje získané od subjektu údajů, musí subjekt údajů poučit o tom, zda je poskytnutí osobního údaje povinné či dobrovolné. Je-​li subjekt údajů povinen podle zvláštního zákona osobní údaje pro zpracování poskytnout, poučí jej správce o této skutečnosti, jakož i o následcích odmítnutí poskytnutí osobních údajů.

c) Informace a poučení podle odstavce 1 není povinen správce poskytovat v případech, kdy osobní údaje nezískal od subjektu údajů, pokud

  • zpracovává osobní údaje výlučně pro účely výkonu státní statistické služby, vědecké nebo archivní účely a poskytnutí takových informací by vyžadovalo neúměrné úsilí nebo nepřiměřeně vysoké náklady; nebo pokud ukládání na nosiče informací nebo zpřístupnění je výslovně stanoveno zvláštním zákonem. V těchto případech je správce povinen přijmout potřebná opatření proti neoprávněnému zasahování do soukromého a osobního života subjektu údajů,
  • zpracování osobních údajů mu ukládá zvláštní zákon nebo je takových údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštních zákonů,
  • zpracovává výlučně oprávněně zveřejněné osobní údaje, nebo
  • zpracovává osobní údaje získané se souhlasem subjektu údajů.

d) Předchozími ustanoveními nejsou dotčena práva subjektu údajů požadovat informace podle zvláštních zákonů. 18)

e) Při zpracování osobních údajů podle § 5 odst. 2 písm. e) a § 9 písm. h) je správce povinen bez zbytečného odkladu subjekt údajů informovat o zpracování jeho osobních údajů.

f) Žádné rozhodnutí správce nebo zpracovatele, jehož důsledkem je zásah do právních a právem chráněných zájmů subjektu údajů, nelze bez ověření vydat nebo učinit výlučně na základě automatizovaného zpracování osobních údajů. To neplatí v případě, že takové rozhodnutí bylo učiněno ve prospěch subjektu údajů a na jeho žádost.

g) Informační povinnost upravenou v § 11 může za správce plnit zpracovatel.

§ 12 - Přístup subjektu údajů k informacím

a) Požádá-​li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

b) Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů,

  • osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
  • povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,
  • příjemci, případně kategoriích příjemců.

c) Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

d) Povinnost správce poskytnout informace subjektu údajů upravenou v § 12 může za správce plnit zpracovatel.

§ 21

a) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-​li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

  • požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

b) Je-​li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

c) Nevyhoví-​li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad.

d) Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad přímo.

e) Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona. 22)

f) Došlo-​li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

g) Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle odstavce 1 a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.


Standard ČBA č. 18/​2005

Zásady poskytování předsmluvních informací souvisejících s úvěry na bydleníKodex o poskytování předsmluvních informací souvisejících s úvěry na bydlení


Zákon 21/​1992 sb. o bankách Text zákona o bankách ke stažení ve formátu pdf (odkaz na portál veřejné správy)