Podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Zobrazit
Aktuální všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky - historická znění od data přistoupení ke Standardu č. 19

Obecné úvěrové podmínky

Zobrazit

Podmínky ukončených akcí

Zobrazit

Věrnostní program ČMSS - podmínky užívání

Zobrazit

Klientská zóna ČMSS - podmínky používání

Zobrazit

Podmínky pro elektronické bankovnictví mojeLiška

Zobrazit
Podmínky pro elektronické bankovnictví Českomoravské stavební spořitelny, a. s.
čl. 1 Definice vybraných pojmů

1.1. „ČMSS“ je Českomoravská stavební spořitelna, a.s. se sídlem Vinohradská 3218/​169, Praha 10, IČ: 49241397 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2117.

1.2. „účastník“ je pro potřeby těchto podmínek definován jako (i) osoba, která ve smyslu § 5 odst. 1 zákona č. 96/​1993 Sb. uzavřela s ČMSS smlouvu o stavebním spoření, (ii) je fyzickou osobou a (iii) jde o osobu, které ČMSS zasílá výpisy z účtu z titulu některého smluvního vztahu mezi ČMSS a účastníkem.

1.3. „PIB“ je aplikace mojeLiška přístupná prostřednictvím webových stránek na adrese https://www.mojeliska.cz; prostřednictvím této aplikace ČMSS zpřístupňuje oprávněným osobám informace blíže specifikované dále v těchto podmínkách.

1.4. „oprávněna osoba“ je pro potřeby těchto podmínek vymezena následovně:

1.4.1. Přístup k informacím prostřednictvím PIB je zřizován zásadně účastníkovi, účastník je proto zásadně také oprávněnou osobou k získávání informací prostřednictvím PIB.

1.4.2. Pouze v případě, že účastník není plně způsobilý k právním úkonům, je zákonný zástupce oprávněnou osobou získávat údaje týkající se účastníka prostřednictvím PIB; pro rozsah takto přístupných informací platí omezení uvedená níže v čl. 5.

1.5. „zákonný zástupce“ je pro potřeby těchto podmínek vymezen jako osoba zastupující účastníka ve smyslu § 26 a následujících občanského zákoníku.

1.6. „informace“ znamená údaje definované v čl.4 těchto podmínek.

1.7. „podmínky PIB“ znamenají tyto podmínky pro přístup k PIB vydané ČMSS dne 17. 5. 2011.

1.8. „smluvní vztah s ČMSS“ znamená, že účastník:

1.8.1. má s ČMSS uzavřenu smlouvu o stavebním spoření,

1.8.2. má s ČMSS uzavřenu smlouvu o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, nebo

1.8.3. je účastníkem skupinového pojištění, ve kterém je ČMSS pojistníkem.

1.9. „korespondenční adresa“ je zpravidla adresa trvalého pobytu oprávněné osoby evidovaná v systémech ČMSS, avšak v případě, že oprávněná osoba požádala ČMSS, aby ji doručovala písemnosti na jinou adresu než je adresa jejího trvaného bydliště, rozumí se korespondenční adresou tato jiná adresa.

čl. 2 Předmět podmínek PIB a základní souhlasy účastníka

2.1. ČMSS poskytuje účastníkovi přímo nebo prostřednictvím oprávněné osoby přístup k informacím, jejichž rozsah je podrobně vymezen v čl. 4.1

2.2. Rozsah informací dle čl. 2.1 a způsob jejich zpřístupnění určuje ČMSS.

2.3. Účastník bere na vědomí a souhlasí, že informace, budou zpřístupněny formou dálkového přístupu prostřednictvím celosvětové počítačové sítě internet a zabezpečeny způsobem stanoveným v těchto podmínkách PIB.

čl. 3 Podmínky přístupu k PIB

3.1. Účastník nebo jeho zákonný zástupce může zažádat o přístup k informacím prostřednictvím PIB přímo na příslušné stránce PIB, a to zadáním všech v aplikaci požadovaných údajů.

3.2. Žádat o přístup může pouze účastník splňující podmínky stanovené v čl. 1.2, který je zároveň zletilý a plně způsobilý k právním úkonům. Za účastníka nezletilého nebo nesvéprávného může žádat o přístup výlučně jen jeho zákonný zástupce, tím nejsou dotčena ustanovení čl.3.3 a čl.5.

3.3. Zákonný zástupce žádá o přístup k PIB jménem účastníka jen v případě, že sám není ve smluvním vztahu s ČMSS. Rozsah informací a podmínky, za nichž je zákonný zástupce může získat jsou podrobně upraveny v čl.5.

3.4. Přístup k PIB lze zřídit jen pro účastníka, který splňuje všechny podmínky čl. 1.2. Každému účastníkovi lze zřídit jen jeden přístup k PIB, tím nejsou dotčena ustanovení o přístup oprávněných osob k informacím týkajících se zastupovaných osob uvedená zejména v čl.5.

3.5. V žádosti je potřeba uvést e-​mailovou adresu, na kterou ČMSS zašle aktivační klíč. Žádost oprávněná osoba potvrdí zadáním aktivačního kódu dle pokynů zaslaných v e-mailu.

3.6. Na základě potvrzené žádosti je aktivováno právo přístupu k PIB pro oprávněnou osobu a ČMSS zašle oprávněné osobě prvotní přihlašovací údaje na její korespondenční adresu, která je v systémech ČMSS evidována pro oprávněnou osobu.

3.7. ČMSS eviduje korespondenční adresy oprávněných osob na základě údajů, které ji byly sděleny:

3.7.1. při jednání o uzavření některé smlouvy,

3.7.2. při jednání o změně některé smlouvy

3.7.3. při podání jiné žádosti

3.7.4. na základě písemného oznámení oprávněné osoby o změně korespondenční adresy.

3.8. ČMSS eviduje korespondenční adresu podle údajů, které ji byly sděleny nejpozději. ČMSS provede změnu bez zbytečného odkladu. Korespondenční adresa je uvedena v aktivačním e-​mailu. Oprávněná osoba může také písemně požádat ČMSS o sdělení, jaká adresa je jako korespondenční pro ní v systémech ČMSS evidována.

3.9. O přístup do PIB žádá oprávněná osoba přímo v aplikaci. Na základě této žádosti jsou ověřeny identifikační údaje, které oprávnění osoba zadala a na uvedenou e-​mailovou adresu je oprávněné osobě zaslán aktivační e-mail.

3.10. Pokud oprávněná osoba potvrdí pomocí aktivačních údajů zadanou e-​mailovou adresu a další údaje, budou poštou oprávněné osobě zaslány prvotní přihlašovací údaje.

3.11. Oprávněná osoba se může přihlásit do PIB pomocí prvotních přihlašovacích údajů ve lhůtě uvedené v aktivačním mailu. Přístup do PIB bude na základě správně zadaných prvotních přihlašovacích údajů umožněn teprve po vyjádření souhlasu s těmito podmínkami.

3.12. Po prvním přihlášení je nutno změnit prvotní heslo.

3.13. Pro vstup do PIB musí oprávněná osoba uvést přihlašovací jméno (které může sestávat z čísel) a heslo. K zablokování hesla dojde po třech chybných zadáních některého z přihlašovacích údajů.

čl. 4 Základní rozsah informací zpřístupnený prostřednictvím PIB

4.1. Prostřednictvím PIB bude ČMSS oprávněna, nikoliv však povinna, informovat oprávněnou osobu:

4.1.1. o všech údajích, které se týkají účastníka a které ČMSS o účastníkovi zpracovává v souvislosti s některým ze smluvních vztahů mezi ČMSS a účastníkem, ať už se jedná o osobní údaje, citlivé osobní údaje nebo jiné údaje,

4.1.2. o všech údajích o zastupovaných osobách podle čl.5, které se týkají těchto zastupovaných osob a které ČMSS o těchto osobách zpracovává, ať už se jedná o osobní údaje, citlivé osobní údaje nebo jiné údaje,

4.1.3. o všech smlouvách uzavřených mezi ČMSS a osobami uvedenými výše v bodech 4.1.1 a 4.1.2 a údajích týkajících se těchto smluv, včetně všech údajů týkajících se žádostí nebo jiných jednání o uzavření takových smluv (zejména se jedná o smlouvu o stavebním spoření, smlouvu o úvěru ze stavebního spoření nebo smlouvu o poskytnutí meziúvěru ze stavebního spoření), ať už se jedná o bankovní tajemství nebo jiné údaje, nebo

4.1.4. o všech skutečnostech, které zpřístupňuje ČMSS účastníkovi na základě povinnosti dané obecně závazným právním předpisem, aniž je tím dotčeno právo ČMSS určit, že takové informace budou účastníkovi poskytnuty nebo zpřístupněny jinou formou.

4.2. Údaje definované výše v čl. 4.1 budou v souladu s čl. 1.6 označovány jako „informace“.

4.3. Konkrétní rozsah zpřístupněných informací je dán aktuální verzí aplikace PIB. Účastník souhlasí se změnou rozsahu informací dostupných prostřednictvím PIB, a to ať už půjde o rozšíření rozsahu informací nebo naopak zúžení dostupného rozsahu informací. ČMSS je oprávněna takovou změnu uplatnit bez předchozího informování oprávněných osob.

4.4. Veškeré informace v PIB jsou výlučně jen v jazyce českém.

čl. 5 Zvláštní podmínky pro přístup zákonných zástupců k informacím prostřednictvím PIB

5.1. Pokud je zákonný zástupce ve smluvním vztahu s ČMSS, získá informace týkající se zastupovaných osob při splnění podmínek daných čl. 1.4 a 1.5 podmínek PIB v rozsahu tam stanoveném automaticky v rámci svého vlastního přístupu k PIB na základě žádosti, kterou podal dle čl. 3.1.

5.2. Pokud zákonný zástupce není sám ve smluvním vztahu s ČMSS, získá přístup k informacím prostřednictvím PIB na základě žádosti podané v zastoupení účastníka.

5.3. Pro oba výše uvedené způsoby přístupu k informacím platí omezení spočívající v tom, že zákonný zástupce získává přístup jen k těm informacím, které se týkají těch smluvních vztahů zastupovaného účastníka s ČMSS, u nichž jsou splněny níže uvedené podmínky:

5.3.1. zákonný zástupce uzavřel smlouvu s ČMSS v zastoupení účastníka, který není plně způsobilý k právním úkonům, nebo

5.3.2. Na základě písemné žádosti, jejíž náležitosti ČMSS stanoví, byl dosavadní zákonný zástupce s právem přístupu k informacím v PIB týkajících se účastníka dle čl. 5.3.1 zaměněn v informačních systémech ČMSS za druhého zákonného zástupce

5.3.3. V případě úmrtí zákonného zástupce, který měl právo přístupu k informacím dle čl. 5.3.1 nebo 5.3.2, budou informace zobrazeny druhému zákonnému zástupci na základě jeho písemné žádosti s doklady dle požadavků ČMSS.

5.4. Jiné informace o zastupovaném účastníkovi než ty, které jsou uvedeny výše v čl. 5.3 se zákonným zástupcům prostřednictvím PIB nezpřístupňuji. Platí, že v jednom okamžiku je pro potřeby oprávnění přístupu k PIB evidován ke konkrétnímu smluvnímu vztahu s ČMSS zastupovaného účastníka vždy nejvýše jen jeden zákonný zástupce účastníka s právem přístupu k informacím o tomto smluvním vztahu prostřednictvím PIB.

čl. 6 Změny přístupových údajů

6.1. Oprávněná osoba může zásadně změnit své přístupové heslo nebo uvedený komunikační e-​mail kdykoliv přímo v PIB po přihlášení do aplikace. Postupuje přitom dle pokynů uvedených v aplikaci.

čl. 7 Povinnosti oprávněných osob

7.1. Oprávněné osoby jsou povinny držet přihlašovací údaje do PIB v utajení a nesdělovat je jiným osobám, a to z důvodu ochrany údajů v PIB. V případě, kdy existuje možnost, že utajení přihlašovacích údajů bylo ohroženo, je oprávněná osoba povinna neprodleně změnit přihlašovací údaje postupem dle čl. 6.

7.2. Oprávněna osoba je povinna zajistit, aby prostřednictvím přihlašovacích údajů, které byly oprávněné osobě přiděleny, nepřistupovala do PIB jiná osoba.

7.3. Oprávněná osoba je povinna používat PIB výlučně jen způsobem, který je v aplikaci PIB popsán, a není jí povoleno provádět jakékoliv úkony směřující k omezení nebo poškození funkčnosti aplikace.

7.4. V případě, že dojde k prozrazení přihlašovacích údajů, je oprávněná osoba povinna změnit přístupové údaje postupem dle čl. 6, nebo požádat ČMSS o zablokování přístupu k PIB. O zablokování přístupu žádá oprávněná osoba telefonicky na Centru klienské péče.

čl. 8 Trvání přístupu k informacím prostřednictvím PIB

8.1. Právo oprávněné osoby přistupovat k informacím prostřednictvím PIB vzniká po odsouhlasení těchto podmínek přímo v aplikaci. Pokud oprávněná osoba s podmínkami nesouhlasí, není oprávněna PIB použít a informace jí nebudou zpřístupněny.

8.2. Právo oprávněné osoby přistupovat k informacím, týkajících se účastníka prostřednictvím PIB, končí se skončením smluvního vztahu mezi ČMSS a účastníkem. ČMSS je oprávněna ukončit přístup k informacím tak, že zůstane zachována možnost oprávněné osoby přihlásit se do aplikace, informace se však nezobrazí.

8.3. ČMSS si vyhrazuje právo kdykoliv přístup oprávněné osoby do PIB omezit nebo ukončit, a to bez uvedení důvodu.

8.4. ČMSS bude postupovat obdobně dle bodu 8.2 v okamžiku, kdy se dozví o úmrtí účastníka.

8.5. ČMSS je oprávněna zablokovat přístup do aplikace PIB nebo znemožnit zobrazení informací v aplikaci zejména v těchto případech:

8.5.1. na základě žádosti oprávněné osoby,

8.5.2. jestliže oprávněná osoba porušila tyto podmínky nebo povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu mezi ČMSS a účastníkem,

8.5.3. jestliže existuje možnost, že nastaly okolnosti uvedené v předchozím bodě 8.5.2, a to do doby prověření těchto okolností,

8.5.4. i bez uvedení důvodu, pokud je to nutné, např. z technických důvodů.

8.6. Oprávněné osoby berou také na vědomí, že jim nebudou přístupné informace týkající se poskytnutého meziúvěru nebo úvěru, pokud ČMSS odstoupila od úvěrové smlouvy. Totéž platí v případě, že by od úvěrové smlouvy odstoupil spotřebitel na základě oprávnění vyplývajícího ze zvláštního právního předpisu.

čl. 9 Zvláštní ujednání

9.1. Účastníci berou na vědomí, že přístup oprávněné osoby do PIB může být zaznamenáván (logování).

9.2. Oprávněné osoby berou na vědomí, že telefonické rozhovory s Centrem klientské péče ČMSS týkající se PIB mohou být zaznamenávány.

čl. 10 Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto podmínky byly vydány dne 17. 5. 2011.

10.2. ČMSS je oprávněna tyto podmínky kdykoliv změnit. Přístup oprávněné osoby do aplikace, případně přístup k informacím, může být znemožněn nebo omezen, pokud oprávněná osoba nebude souhlasit se zněním nově vydaných podmínek.

V Praze dne: 17. 5. 2011
Ing. Vladimír Staňura v.r. Ing. Věra Koubová v.r.
předseda představenstva členka představenstva

Podmínky a informace při provádění platebního styku

Zobrazit

Informace o poskytovateli trvale přístupné spotřebiteli podle § 92 zákona č. 257/​2016 Sb. o spotřebitelském úvěru

Zobrazit

ČMSS a dohoda FATCA

Zobrazit

CRS - Common Reporting Standard

Zobrazit

Vysvětlení pro klienty s cizoměnovým meziúvěrem/​úvěrem ze stavebního spoření

Zobrazit

Vysvětlení k politicky exponované osobě

Zobrazit

Informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta

Zobrazit