Slovník pojmů

A – G

Zobrazit
Akontace

Akontace je částečná úhrada předem. Akontací se rozumí složení části cílové částky jednorázově nebo pravidelnými splátkami na účet stavebního spoření.

Anuitní splátka

V případě anuitního splácení úvěru dochází současně k umořování úvěru i k platbě úroků. Výše umořovací splátky se zpravidla během doby splácení nemění, mění se pouze její struktura z hlediska podílu připadajícího na úvěr a úrok.

Bonita

Prověřuje se u klienta, který žádá o úvěr, zda je schopen jej splácet.

Cílová částka

Vyjadřuje budoucí potřebu finančních prostředků pro realizaci bytových potřeb účastníka, zahrnuje uspořenou částku, státní podporu, úvěr.

Daň z úrokových výnosů

Daňovou povinnost ukládá fyzickým i právnickým osobám zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (dále jen ZDP) v platném znění. Ustanovením novely ZDP s účinností zákona od 1.1.2011 se zrušuje osvobození příjmů z úroků z vkladů ze stavebního spoření, a to včetně úroků ze státní podpory. Za úrokový příjem je považováno také připsání tzv. úrokového bonusu na účet účastníka stavebního spoření.

Dědic

Osoba, na kterou přecházejí práva a povinnosti ze smlouvy o stavebním spoření zemřelého účastníka, nebo které vznikne nárok na výplatu uspořené částky nebo její části.

Dlužník

Fyzická nebo právnická osoba, která je povinna stavební spořitelně (věřiteli) splatit poskytnutý úvěr včetně příslušenství a sjednaných sankcí.

H – N

Zobrazit
Hodnotící číslo

Parametr, který určuje spravedlivé pořadí přidělování cílové částky. Největší vliv na něj má zvolená tarifní varianta, výše a četnost vkladů vložených na účet stavebního spoření.

Jistina

Výše poskytnutého překlenovacího úvěru či řádného úvěru ze stavebního spoření, která je uvedena v úvěrové smlouvě a z níž jsou účastníkem jako dlužníkem placeny úroky stavební spořitelně jako věřiteli.

Minimální měsíční vklad

Minimální měsíční vklad činí dle vybraného tarifu 0,3% nebo 0,5% z cílové částky.

Nárokování státní podpory

Nárok na vyplacení zálohy státní podpory uplatňuje stavební spořitelna za všechny účastníky stavebního spoření u Ministerstva financí ČR vždy po uplynutí kalendářního roku.

Následná smlouva

Smlouva o stavebním spoření, kterou uzavře účastník, který již u ČMSS spořil nebo spoří.

Naspoření

Minimální procentuální výše z cílové částky, kterou je třeba naspořit pro získání nároku na úvěr ze stavebního spoření.

Nezajištěná částka

Výši nezajištěné částky se rozumí u překlenovacího úvěru rozdíl mezi výší požadovaného překlenovacího úvěru a stavu na účtu smlouvy o stavebním spoření (akontací), na základě, které je překlenovací úvěr požadován.U úvěru je nezajištěnou částkou celá výše požadovaného úvěru (meziúvěr, úvěr - souhrnně označeno MÚ/Ú).

O – T

Zobrazit
Opatrovník

Zástupce fyzické osoby ustanovený na základě rozhodnutí soudu (např. za občana, jemuž byla omezena způsobilosti k právním úkonům nebo je držen v ústavu zdravotnické péče). Opatrovnictví je též zastoupení nezletiletého, jehož rodiče zemřeli nebo byli zbaveni rodičovských práv. Rozsah oprávnění se prakticky rovná rozsahu oprávnění rodičů nezletilce. Opatrovník není povinen dítě vyživovat.

Osvojitel

Osvojení vznikne rozhodnutím soudu na návrh osvojitele. Po právní stránce vznikl osvojiteli rodičovský vztah k osvojenci (včetně shodného příjmení). Osvojitel má k dítěti vyživovací povinnost.

p. a.

Zkratka pro per annum, znamená za rok.

Použití uspořené částky

Prostředky ze stavebního spoření (uspořená částka, překlenovací úvěr/meziúvěr/ i úvěr ze stavebního spoření) jsou obecně určeny k řešení bytových potřeb. Při ukončení stavebního spoření po uplynutí vázací lhůty a bez uzavření smlouvy o úvěru však může účastník použít prostředky ze stavebního spoření bez omezení.

Přejímatel dluhu

Přejímatel dluhu je účastníkem úvěrového případu od okamžiku podpisu "Smlouvy o převzetí dluhu". Jako nový dlužník nastupuje za původního dlužníka a přebírá veškeré jeho závazky. Původní dlužník je zproštěn závazku vůči ČMSS plynoucího ze smlouvy o poskytnutí meziúvěru/úvěru ze stavebního spoření. Podmínkou pro akceptaci převzetí dluhu je písemný souhlas věřitele (ČMSS) s převzetím dluhu.

Překlenovací úvěr (meziúvěr)

Umožňuje čerpat finance na řešení aktuálních bytových potřeb ještě před vznikem nároku na úvěr ze stavebního spoření. Je možné ho získat až do výše cílové částky.

Přerušení stavebního spoření

Stavební spořitelna může v odůvodněném případě (ztráta zaměstnání, nemoc apod.) a na základě písemné žádosti účastníka povolit přerušení spoření na nezbytně nutnou dobu.

Přidělení cílové částky

Přidělením cílové částky se rozumí vyčlenění prostředků z fondu stavebního spoření ve výši cílové částky sjednané ve smlouvě o stavebním spoření, potřebných pro vyplacení uspořené částky, státní podpory a poskytnutí úvěru ze stavebního spoření účastníkovi.

Přistoupení k závazku

Přistupitel k závazku je účastníkem úvěrového vztahu od okamžiku uzavření "Smlouvy o přistoupení k závazku" a stává se dlužníkem vedle původního dlužníka a za splnění závazku odpovídá společně a nerozdílně.

Rozhodný den

Je poslední den měsíce, který předchází 3 měsíce před měsícem přidělení cílové částky.

Ručitel

Osoba zavazující se podpisem "Prohlášení ručitele" vzít na sebe vůči věřiteli (ČMSS) povinnost uspokojit pohledávku, jestliže tak neučiní dlužník.

Soudní exekuce

Nucené splnění povinnosti stanovené v rozsudku správním rozhodnutím. Exekuci pro peněžité nároky lze provést srážkou ze mzdy, přikázáním pohledávky a prodejem movitých věcí a nemovitostí. (Mimo jiné lze exekuci provést i z vkladového účtu stavebního spoření. Exekuce se považuje za nakládání s vkladem, a pokud k ní dojde ve vázací době 6 let od uzavření smlouvy, ztrácí účastník nárok na státní podporu).

Spoludlužník

Je ten, který má témuž věřiteli (jako dlužník) splnit dluh společně a nerozdílně. Spoludlužníkem je zákonný zástupce dlužníka nebo manžel/ka dlužníka, nemají-li zrušené bezpodílové spoluvlastnictví manželů nebo zúžené společné jmění manželů.

Spoluvlastnictví

Spoluvlastnictví je vlastnické právo několika osob k jedné věci. Spoluvlastnictví je podílové nebo společné.

Státní podpora

Od 1. 1. 2011 přispívá stát účastníkům stavebního spoření 10% z ročně uspořené částky, max. z 20 000 Kč, tzn. až 2000 Kč státní podpory ročně. Státní podpora přispívá k rychlejší tvorbě nároku na úvěr ze stavebního spoření.

Stavební spoření

Způsob zhodnocování peněz, jehož hlavním účelem je spořit na financování bydlení. To znamená možnost čerpat úvěr ze stavebního spoření nebo překlenovací úvěr.

Tarif

Jeden z parametrů smlouvy o stavebním spoření. Určuje roční úrok z vkladů a roční úrok z úvěru ze stavebního spoření.

Tarifní varianta

Podkategorie tarifu. Tarif může mít několik varianty.

U – Z

Zobrazit
Účastník stavebního spoření

Fyzická nebo právnická osoba, která je ve smluvním vztahu s ČMSS.

Úhrada za uzavření smlouvy

1 % z cílové částky, na kterou je smlouva o stavebním spoření uzavřena, maximálně 15 000 Kč.

Úmrtí účastníka stavebního spoření

Trvající smlouva o stavebním spoření (resp. práva a povinností z ní vyplývající) přechází automaticky okamžikem smrti účastníka stavebního spoření pouze na účastníkova manžela, a není-li jej, pak na jediného dědice ze závěti či zákona. Je-li dědiců více, pak na toho z nich, který byl určen pro tento účel dohodou dědiců o vypořádání dědictví. V ostatních případech (tj. je-li více dědiců a nedojde mezi nimi k dohodě na jednom nástupci účastníka nebo není-li dědiců) zanikne smlouva okamžikem smrti účastníka a předmětem dědění je pouze uspořená částka (vč. úroků a poměrné částky státní podpory ke dni úmrtí účastníka).

Úrok z úvěru ze stavebního spoření nebo překlenovacího úvěru

Stanovené procento z úvěru ze stavebního spoření nebo překlenovacího úvěru. Úrok je stanoven za určité období, v tomto případě za rok.

Úrok z vkladů

Vklady a připsané zálohy státní podpory jsou úročeny. Výše úroku se odvíjí od zvoleného tarifu. Získaný úrok se účastníkům vyplácí po výpovědi smlouvy nebo při přidělení. Úroky jsou daněny dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění.

Uspořená částka

Součet vkladů účastníka, úroků z vkladů a úroků z připsaných záloh státní podpory. Odečteny jsou úhrady účtované stavební spořitelnou.

Úvěr ze stavebního spoření

Slouží k financování bytových potřeb. Jeho výše je dána rozdílem mezi cílovou částkou a zůstatkem na účtu stavebního spoření. Nárok si klient tvoří postupně spořením a vzniká přidělením cílové částky.

Úvěrovatelná hodnota

Je hodnota, kterou si ČMSS na základě předložených dokumentů stanoví jako hodnotu nemovitosti (pohledávky), výchozí pro stanovení hranice k zajištění poskytnutého překlenovacího úvěru nebo úvěru.

Věřitel

Osoba, která je oprávněná požadovat uhrazení pohledávky.

Vinkulace

Je omezení dispozice na základě stanovení určité skutečnosti, ale nemá důsledky zástavního práva. Vinkulací lze omezit dispozici s vkladem stavebního spoření, pojistného plnění, životní pojistky atd.

VOP

Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření. Schvaluje je Ministerstvo financí ČR. Určují podmínky, za kterých je smlouva o stavebním spoření uzavřena, včetně tarifů stavebního spoření.

Výkonnostní faktor

Výkonnostní faktor zohledňuje výši uspořené částky a státní podpory na účtu stavebního spoření v poměru k výši požadovaného naspoření z cílové částky dle vybraného tarifu

Výpis z účtu stavebního spoření

Zasílá spořitelna účastníkovi stavebního spoření 1x ročně zdarma během prvních tří kalendářních měsíců následujícího roku.

Výpověď smlouvy o stavebním spoření

Veškeré informace k výpovědi smlouvy Vám poskytne náš finanční poradce, který s Vámi zároveň výpověď smlouvy sepíše a zdarma ověří Váš podpis. Výpovědní lhůta činí 3 kalendářní měsíce a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Při výpovědi ve vázací době (do 6 let od uzavření smlouvy) zaplatíte poplatek za předčasnou výpověď ve výši 0,5 % z cílové částky, min. 2000 Kč. Dosud připsané zálohy státní podpory budou dle zákona vráceny Ministerstvu financí ČR. V případě výpovědi smlouvy nezletilého účastníka vyžadujeme ověřené podpisy obou zákonných zástupců a doložení rodného listu dítěte. Dle § 898 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je v případě výpovědi smlouvy stavebního spoření na nezletilé dítě, potřeba dodat pravomocné rozhodnutí opatrovnického soudu, obsahující souhlas soudu s výpovědí smlouvy (s doložkou o nabytí právní moci). Jednání opatrovnického soudu je bezplatné. Souhlas opatrovnického soudu s výpovědí nezletilého klienta nepožadujeme v případě přeúčtování celého zůstatku na následnou smlouvu téhož nezletilého klienta, vedenou v Českomoravské stavební spořitelně, a.s.

Zákonný zástupce

Zákonnými zástupci nezletilého jsou zpravidla rodiče, pokud nebyli soudním rozhodnutím zbaveni rodičovských práv nebo jejich práva nebyla omezena. Nezletilého může zastoupit kterýkoliv ze zákonných zástupců ( v případě žádosti o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření nebo překlenovacího úvěru oba dva).

Zasílání korespondence

Stavební spořitelna zasílá účastníkovi stavebního spoření písemná oznámení na jím posledně uvedenou adresu (sídlo) v České republice. V případě nezletilého účastníka je korespondence zasílána na adresu zákonného zástupce stanoveného pro korespondenci. V okamžiku dosažení zletilosti je korespondence zasílána na adresu již zletilého účastníka stavebního spoření.

Zástavce

Zástavce je osoba, která dala nemovitost nebo pohledávku ( termínový vklad, vklad na stavebním spoření apod.) do zástavy věřiteli a zajistila tím pohledávku věřitele (ČMSS) vůči dlužníkovi.

Zástavní právo

Způsob zajištění pohledávky tak, že v případě neplnění je zástavní věřitel oprávněn domáhat se upokojení své pohledávky z věci zastavené.

Životní minimum

Minimální hranice peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb (od 1.1.2007)

Změny smlouvy o stavebním spoření

V průběhu fáze spoření může účastník z důvodů změny svých potřeb požádat o následující změny smlouvy: zvýšení cílové částky, snížení cílové částky, rozdělení cílové částky bez manipulace s vkladem, kdy zůstává zachována státní podpora. Kromě shora uvedených změn může účastník kdykoliv ve fázi spoření měnit tarifní varianty podle stávající nabídky. Po každé změně cílové částky a změně tarifní varianty má spořitelna právo uplatnit až 12 měsíční lhůtu, během které nebude cílová částka přidělena, přestože podmínky přidělení jsou splněny.

Zvýšení cílové částky

Zvýšením cílové částky si účastník vytvoří předpoklad pro získání většího objemu prostředků ze stavebního spoření např. v případě změny jeho potřeb nebo z důvodu, že již naspořil do výše cílové částky a i nadále chce pokračovat ve spoření. Viz změny smlouvy o stavebním spoření.