Informace o zpracování osobních údajů

Vážená klientko, vážený kliente,

tímto dokumentem vám poskytujeme informace o povinnostech, které nám jako stavební spořitelně vyplývají z toho, že zpracováváme vaše osobní údaje. Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZoOU“), zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, zákonem č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, který reguluje zasílání obchodních sdělení klientům a dalšími právními předpisy.

Úvodem bychom vám rádi vysvětlili některé základní pojmy:

 • Subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.
 • Správce osobních údajů je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele.
 • Zpracovatel je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle ZoOU.
 • Rozsahem osobních údajů se rozumí osobní údaje (například jméno, příjmení, datum narození apod.), které jsou použity pro daný účel zpracování.
 • Zpracování osobních údajů je jakýkoliv úkon nebo soubor úkonů, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.
 • Účel zpracování je konkrétní důvod, ke kterému správce osobních údajů využívá vaše osobní údaje.
 • Příjemce údajů je každá osoba, které jsou osobní údaje zpřístupněny.

Osobní údaje fyzických osob zpracováváme automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům ČMSS, zpracovatelům nebo třetím stranám, s nimiž má Českomoravská stavební spořitelna, a. s. (dále jen „ČMSS“) uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a které zabezpečují činnosti a služby tvořící součást služeb poskytovaných ČMSS, případně další fyzické osobě podle ZoOU, osobám podle souhlasu subjektu údajů a osobám oprávněným na základě právních předpisů. Při podávání žádosti o státní podporu předáváme osobní údaje Ministerstvu financí.

Účely zpracování

Zpracování osobních údajů bez souhlasu klienta

Stanoví-li právní předpisy ČMSS povinnost přímo spojenou se zpracováním osobních údajů, není k takovému zpracování třeba souhlasu klienta se zpracováním jeho osobních údajů. Pokud ČMSS tyto osobní údaje nejsou sděleny, nemohou být poskytnuty produkty a služby. Jedná se o tyto případy:

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů

ČMSS zpracovává údaje v souvislosti s produkty:

 • stavebního spoření, který zahrnuje i úvěr ze stavebního spoření a překlenovací úvěr ze stavebního spoření,
 • nabízenými v rámci finančního makléřství,

V takovém případě zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření dané smlouvy a plnění smluvních povinností. Osobní údaje nám poskytujete prostřednictvím smlouvy nebo dalších dokumentů, které tvoří součást smlouvy, zejména formuláře  návrhu na uzavření smlouvy o stavebním spoření, v žádosti o úvěr apod. 

Zpracování nezbytné pro právní povinnosti správce

Povinnost zpracovávat osobní údaje klientů je ČMSS jako správci osobních údajů, uložena zvláštními právními předpisy. Jsou to zejména osobní údaje zpracovávané povinně v rozsahu údajů pro účely identifikace klienta podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, nebo pokud žádáte o státní podporu stavebního spoření, zpracováváme osobní údaje potřebné pro podání žádosti Ministerstvu financí o zálohy státní podpory stavebního spoření podle zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření apod.

Zpracování nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby

ČMSS je povinna pro účely bankovních obchodů zjišťovat a zpracovávat údaje o osobách včetně rodného čísla, pokud jim bylo přiděleno, vyjma citlivých údajů o fyzických osobách, potřebné k tomu, aby bylo možné bankovní obchod uskutečnit bez nepřiměřených právních a věcných rizik pro ĆMSS. Údaje musí být přiměřené právním a věcným rizikům bankovního obchodu se subjektem údajů a relevantní pro posouzení těchto rizik.

Osobní údaje zpracovávané pro tento účel jsou například informace sloužící k uzavření příslušné služby, k vyřízení reklamací žádosti v souvislosti s platbami, které jsou vyřizovány na základě žádosti klienta. Dále pak pro poskytování bankovních informací klientovi nebo třetím stranám na jeho žádost (např. reference a konfirmace). V neposlední řadě jsou to například osobní údaje zpracované v rámci provozování kamerových záznamů. Kamerové systémy jsou instalovány za účelem ochrany osob a majetku ČMSS proti protiprávnímu jednání, primárně v rámci prevence a objasňování loupežného přepadení, krádeží vloupáním, krádeží, proti vandalismu a proti podvodnému jednání.

Za účelem řízení rizik vztahujících se k úvěrovým produktům využívá ČMSS tzv. úvěrové registry. Z těchto registrů získává informace o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce nutné k posouzení žádosti o poskytnutí úvěru. Údaje jsou zpracovávány zejména z databáze Bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“).

BRKI patří k systému, který shromažďuje informace o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů. BRKI provozuje akciová společnost CBCB (Czech Banking Credit Bureau), na jejíž  internetových stránkách www.cbcb.cz je možné získat veškeré informace ohledně registru. Ke zpracování osobních údajů v BRKI není vyžadován váš souhlas, jelikož jsou údaje zpracovávány na základě zákona o bankách.

Bližší informace o registrech naleznete na našich webových stránkách www.cmss.cz.

SOLUS je zájmové sdružení právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, přispívat ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a snižovat potenciální finanční ztráty věřitelů. Souhlas se zpracováním (zařazováním a aktualizací) osobních údajů je vyžadován pro registr SOLUS. Bližší informace naleznete v dokumentu Poučení o registrech Sdružení SOLUS na www.cmss.cz.

Zpracování osobních údajů se souhlasem klienta

Správce osobních údajů může zpracovávat vaše osobní údaje mimo zákonné výjimky jen s vaším souhlasem. V takovém případě zpracováváme osobní údaje v takovém rozsahu, který vyplývá z daného souhlasu, který od Vás obdržíme. Své klienty standardně žádáme o souhlas v rozsahu, který je uveden v našich Všeobecných obchodních podmínkách stavebního spoření (dále jen „VOP“), a ten zní takto: 

1) Účastník podpisem návrhu na uzavření smlouvy o stavebním spoření uděluje souhlas s

tím, aby stavební spořitelna zpracovávala údaje a informace o účastníkovi a jeho

záležitostech:

a) za účelem zajištění komplexních služeb stavební spořitelny v souvislosti s produkty

nabízenými v rozsahu její bankovní licence (tj. stavební spoření, prodej a nákup

podílových listů, penzijní připojištění, pojištění a další produkty)

b) a to po celou dobu trvání smluvních vztahů s účastníkem a trvání smluv s nimi

souvisejícími a závazků z nich vyplývajících a dále pak ještě po dobu deseti let od

ukončení těchto smluvních vztahů,

c) a to v rozsahu všech údajů týkajících se účastníka, jeho smluv a účtů, včetně

rodného čísla, údajů vypovídajících o bonitě a důvěryhodnosti účastníka apod.

2) Souhlas, uvedený v odstavci 2), písm. a) až c) tohoto článku, se vztahuje také na využití

získaných údajů níže v odst. 4) uvedenými osobami k nabízení obchodu, služeb nebo

pro jiné marketingové účely, a to pouze v rozsahu bankovní licence stavební spořitelny.

3) Účastník podpisem návrhu na uzavření smlouvy o stavebním spoření souhlasí s tím, aby

stavební spořitelna výše uvedené údaje předávala osobám ovládajícím stavební

spořitelnu, osobám ovládaným některou z osob, které ovládají stavební spořitelnu,

obchodním zástupcům stavební spořitelny a dalším smluvním partnerům, přičemž

pojmy ovládat, osoba ovládající a osoba ovládaná mají význam vymezený v platných

právních předpisech a aby tyto osoby výše uvedené údaje účastníka zpracovávaly za

všemi výše uvedenými účely a po dobu výše uvedenou.

Pokud Vás ještě před uzavřením smluvního vztahu požádáme o souhlas podle našich VOP, je tím myšlen tento souhlas; s vašimi osobními údaji po jeho udělení budeme nakládat v souladu s výše uvedeným souhlasem a tak, jak je popsáno v tomto informačním memorandu, samozřejmě s přihlédnutím k případným modifikacím, které v žádosti o souhlas uvedeme.

Osoby ovládající stavební spořitelnu, osoby ovládané některou z osob, které ovládají stavební spořitelnu a další výše uvedené osoby (dále jen „Skupina“) pak vystupují jako zpracovatelé osobních údajů, což znamená, že účel a prostředky zpracování si určují sami jednotliví členové Skupiny jako správci osobních údajů. Váš souhlas je zcela dobrovolný, jeho neposkytnutí pro vás nemá žádné negativní důsledky. Souhlas můžete kdykoli odvolat při návštěvě poradenského místa ČMSS, emailem: info@cmss.cz nebo telefonicky na čísle +420 225 225 225.

Odvoláte-li souhlas se zpracováním osobních údajů v ČMSS, pak ukončíme zpracování pro marketingové účely a pro nabídku obchodu a služeb.

 

Osobními údaji, které budeme na základě vašeho souhlasu zpracovávat, jsou zejména: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště (či jiná vámi udaná adresa), kontaktní údaje pro osobní, písemnou, telefonickou či elektronickou komunikaci. Zpracovávány jsou rovněž vaše preference s marketingovým oslovením, což znamená, přejete-li si být osloven/a e-mailem, SMS zprávou, telefonicky nebo jinými kanály. Dále pak informace o vámi vlastněných produktech či službách a jejich využívání. Zohledňován je rovněž typ klienta, jedná-li se o nového, stávajícího či odchozího, údaje o bonitě, platebních i jiných finančních operacích a jejich klasifikace.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat spolu s dalšími informacemi získanými od členů Skupiny, v souladu se zákonem v rámci naší činnosti, z veřejných zdrojů nebo od třetích stran (například veřejné seznamy a rejstříky, internetové aplikace, jiné veřejné informační zdroje).

Údaje jsou zpracovány zejména pro marketingové účely, jako jsou tvorba obchodních doporučení pro obchodní síť ČMSS, pracovníky poboček Skupiny, obchodní segmentace klientů a poradenství, abychom vám mohli nabídnout produkty a služby šité na míru. Dále slouží pro podporu obchodních rozhodnutí, identifikaci obchodního potenciálu a tvorbu marketingových kampaní, tak abychom vás mohli oslovit s co nejlepší nabídkou. Vaše osobní údaje slouží také pro sledování kvality našich služeb, využití distribučních kanálů a trendů a potřeby zkvalitňování našich služeb. Využívány jsou i pro posouzení rizikovosti konkrétního klienta, posouzení úvěrovatelnosti klienta a stanovení investičního profilu.

Pro informování o nových produktech a službách vás můžeme oslovit dopisem zaslaným poštou, telefonicky z kontaktního centra, přímo pracovníky ČMSS, České pošty či prostřednictvím smluvního partnera ČMSS. Dalšími kanály oslovení jsou e-maily, zprávy SMS/MMS, zprávy v internetovém bankovnictví, ve vyskakovacích oknech a komunikace na www.cmss.cz.

V rámci Věrnostního programu „Získejte u Lišky“ jsou zpracovávány vaše identifikační, kontaktní a základní socioekonomické údaje. Pro účely analýzy a zasílání nabídky a služeb našich i třetích stran, tj. členů věrnostního programu, je vyžadován Váš zvlášť udělený souhlas.

Poučení podle zákona č. 101/2000 Sb.

Při správě osobních údajů postupuje jejich správce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZoOU“) a dalšími příslušnými zákony České republiky. Při zpracování osobních údajů ČMSS poskytne klientovi (subjektu údajů) bez zbytečného odkladu informaci o zpracování jeho osobních údajů na základě žádosti klienta.

V případě udělení vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem nabídky obchodů a služeb a marketingového zpracování vyjadřujete souhlas s prolomením bankovního tajemství ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

ČMSS zpracovává osobní údaje fyzických osob, tj. osob, které s ní hodlají uzavřít smluvní vztah, osob, které s ČMSS uzavřely smluvní vztah, osob zmocněných k nakládání s peněžními prostředky na účtu, osob zajišťujících pohledávky ČMSS a statutárních orgánů a členů statutárních orgánů právnických osob, ovládající osoby a skutečných majitelů právnické osoby.

Požádá-li klient ČMSS o informaci o zpracování svých osobních údajů, ČMSS je v souladu se ZoOU povinna mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajů, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů klienta, příjemci, případně kategoriích příjemců. ČMSS má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Povinnost ĆMSS poskytnout informace klientovi upravenou v § 12 ZoOU může za ČMSS plnit zpracovatel.

Každý klient, který zjistí nebo se domnívá, že ČMSS nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů, s kterým má ČMSS uzavřenu smlouvu v souladu s § 6 ZoOU, provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat ČMSS nebo konkrétního zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby ČMSS nebo konkrétní zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost klienta shledána oprávněnou, ČMSS nebo konkrétní zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li ČMSS nebo konkrétní zpracovatel žádosti klienta, má klient právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výše popsaný postup nevylučuje, aby se klient obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Vznikla-li v důsledku zpracování osobních údajů klienta jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů mohou pro ČMSS provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů ve smyslu § 6 ZoOU. Zpracovateli osobních údajů jsou zejména společnosti:

k marketingovému zpracování a pro nabídky obchodu, služeb a produktů:

 • členové Skupiny, jak je výše definována, především pak Československá obchodní banka, a.s. (IČ: 00001350, Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057),
 • Česká pošta, s.p., provozovna Postservis (IČ: 4714983, Praha 1, Politických vězňů 909/4),

pro účely plnění smlouvy:

 • členové Skupiny, jak je výše definována, především pak Československá obchodní banka, a.s. (IČ: 00001350, Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057),

smluvní partneři (obchodní zástupci a zprostředkovatelé), kteří nabízejí produkty ČMSS

 • Česká pošta, s.p. (IČ: 4714983, Praha 1, Politických vězňů 909/4),
 • Global Payments Europe s.r.o. (IČ: 27088936, Praha 10 Strašnice, V Olšinách 80/626),

pro účely splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů:

 • CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. (IČ: 26199696, Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4),
 • CNCB, z.s.p.o., se sídlem (IČ: 71236384, Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4),
 • SOLUS, zájmové sdružení právnických osob (Praha 4 Krč, Antala Staška 510/38),
 • Společnost pro informační databáze, a.s. (Praha 4 Krč, Antala Staška 510/38),
 • Global Payments Europe s.r.o. (IČ: 27088936, Praha 10 Strašnice, V Olšinách 80/626).

pro vymáhání pohledávek:

 • JUDr. Bohdan Hallada, U Prašné brány 1078/1, 110 00 Praha 1, IČ 49241397
 • Advokátní kancelář Halva & Olejár s.r.o., Vinohrady 794/45, 639 00 Brno, IČ 29371473
 • Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 26454807
 • Advokátní kancelář Majer & Partners, Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praha 4

CMSS-spokojenost-stranka

There was an error on your page. Please correct any required fields and submit again. Go to the first error
Page One
1. Nalezli jste na této stránce informace, které jste hledali?
Slouží pouze pro připomínky k webovým stránkám. Otázky vám rádi zodpovíme na tel. 225 225 225 nebo na info@cmss.cz.
Děkujeme za vaše dotazy a připomínky.