Restrukturalizace

Restrukturalizace je poskytována klientům, kteří se dostali do nepříznivé finanční situace (např. snížený příjem z důvodu nemoci, rozvodu, nečekané rodinné výdaje, snížení platu, ztráta zaměstnání apod.).

Jedná se o dočasnou změnu ve splácení oproti smluvně ujednaným podmínkám. Je-li klient ve fázi meziúvěru, pak restrukturalizace umožňuje snížení či úplný odklad dospořování na vkladový účet.

Je-li klient již ve fázi řádného úvěru, pak restrukturalizace snižuje úvěrovou splátku z původního smluvního ujednání až na 0,3 % z vyčerpané částky. Restrukturalizaci lze poskytnout na dobu až 12 měsíců. Na restrukturalizace není právní nárok.

Podmínky restrukturalizace

  • Klient nesmí být v prodlení na meziúvěrovém/úvěrovém a spořicím účtu více než 1 měsíční splátku.
  • Klient musí k žádosti o restrukturalizaci doložit kopii aktuální výše příjmů (nesmí být starší 3 měsíců), případně výpis z účtu za poslední 3 měsíce (pokud klient např. z důvodu nemoci není schopen doložit příjmy od zaměstnavatele).
  • Klient nemá aktivní záznam v databázi Insolvenčního rejstříku.
  • Pokud je klient OSVČ, dodá kopii daňového přiznání za poslední dva roky.

Jak o restrukturalizaci požádat?

Prostřednictvím formuláře ČMSS, který získáte na našich internetových stránkách či u svého obchodního zástupce. Doporučujeme vašeho obchodního zástupce kontaktovat, podá vám bližší informace k restrukturalizaci.

Pozitiva restrukturalizace

Snížení splátek vám může pomoci překlenout vaši zhoršenou finanční situaci. Restrukturalizace je klientům ČMSS poskytována bezplatně.

Negativa restrukturalizace

Restrukturalizace prodlužuje celkovou dobu splácení. Při poskytnutí již nebude možné dočerpat. Splácení režimem restrukturalizace je hlášeno do Bankovního registru klientských informací (BRKI). Pro více informací k restrukturalizaci se prosím obraťte na svého obchodního zástupce.

Průběh restrukturalizace

Klient požádá o restrukturalizaci prostřednictvím formuláře. Probíhá posouzení žádosti. Je-li žádost schválena, odešle ČMSS klientovi dodatek k úvěrové smlouvě s odpovídající změnou ve splácení. Klient je povinen do doby účinnosti dodatku řádně hradit splátky. Dodatek musí být uzavřen všemi účastníky úvěrové smlouvy, jejich podpisy musí být ověřeny úředně nebo naším finančním poradcem. Řádně podepsaný dodatek je uzavřen a účinný okamžikem doručení zpět do ČMSS. Splátky budou sníženy od první splatné splátky po uzavření Dodatku po dobu uvedenou v dodatku, max. 12 měsíců. Pokud klient neplní své smluvní povinnosti, zejména nehradí-li řádně a včas splátky na meziúvěrový/úvěrový účet, bude restrukturalizace předčasně ukončena.

Řádné ukončení restrukturalizace

Restrukturalizace končí uplynutím doby sjednané dodatkem nebo splacením celé pohledávky.

Předčasné ukončení restrukturalizace

Na žádost klienta, nebo v případě neplnění povinností klientem.