Restrukturalizace

Restrukturalizace (dále jen RES) je poskytována klientům, kteří se dostali do nepříznivé finanční situace (např. snížený příjem z důvodu nemoci, rozvodu, nečekané rodinné výdaje, snížení platu, ztráta zaměstnání apod.)

Jedná se o dočasnou změnu ve splácení oproti smluvně ujednaným podmínkám. Je-li klient ve fázi meziúvěru, pak RES umožňuje snížení či úplný odklad dospořování na vkladový účet. Je-li klient již ve fázi řádného úvěru, pak RES snižuje úvěrovou splátku z původního smluvního ujednání až na 0,3 % cílové částky. RES lze poskytnout na dobu až 12 měsíců, a to i opakovaně. Na RES není právní nárok.

Podmínky RES

  • Bezdlužnost na meziúvěrovém/úvěrovém a spořícím účtu a úhrada řádné měsíční splátky v aktuálním měsíci.
  • Klient musí k žádosti o restrukturalizaci doložit kopii aktuální výše příjmů (nesmí být starší 3 měsíců), případně výpis z účtu za poslední 3 měsíce (pokud klient např. z důvodu nemoci není schopen doložit příjmy od zaměstnavatele).
  • Není aktivní záznam v databázi ISIR u role dlužníka, spoludlužníka, přistupitele. U ostatních rolí na smlouvě je potřeba konzultace s pověřeným pracovníkem oddělení vymáhání pohledávek.
  • Pokud je klient OSVČ, dodá kopii daňového přiznání za poslední dva roky.

Jak o RES požádat?

NYNÍ SI DOČASNĚ MŮŽETE POŽÁDAT O ODKLAD SPLÁTKY POVINNÉHO DOSPOŘOVÁNÍ VE FÁZI MEZIÚVĚRU NEBO SNÍŽENÍ SPLÁTKY ÚVĚRU ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ NA ADRESE vymahani@cmss.cz A VŠE VYŘÍDÍME ELEKTRONICKY.

Prostřednictvím formuláře ČMSS, který získáte na našich internetových stránkách či u svého obchodního zástupce. Doporučujeme vašeho obchodního zástupce kontaktovat, podá vám bližší informace k RES.

Vyhledávání obchodních zástupců ČMSS

Pozitiva RES

Snížení splátek vám může pomoci překlenout vaši zhoršenou finanční situaci. RES je klientům ČMSS poskytována bezplatně, lze žádat i opakovaně.

Negativa RES

RES prodlužuje celkovou dobu splácení. Pro více informací k RES se prosím obraťte na svého obchodního zástupce.

Splácení režimem restrukturalizace je hlášeno do Bankovního registru klientských informací (BRKI).

Průběh RES

Klient požádá o RES prostřednictvím formuláře. Probíhá posouzení žádosti. Klient nesmí vykazovat nedoplatek na meziúvěrovém/úvěrovém účtu a musí mít uhrazenu řádnou měsíční splátku za aktuální měsíc. Je-li žádost schválena, odešle ČMSS klientovi dodatek k úvěrové smlouvě s odpovídající změnou ve splácení. Dodatek musí být uzavřen všemi účastníky. Po vrácení řádně podepsaného dodatku zpět do ČMSS vstoupí RES od 1. dne následujícího měsíce v účinnost. Pokud si klient své povinnosti neplní, zejména nehradí-li řádně a včas splátky na meziúvěrový/úvěrový účet, je ČMSS oprávněna RES předčasně ukončit.

Řádné ukončení RES

RES končí uplynutím lhůty sjednané dodatkem, přidělením cílové částky, splacením celé pohledávky.

Předčasné ukončení RES

Na žádost klienta, nebo ze strany ČMSS, pokud si klient neplní své povinnosti.