Pravidla soutěže Šest tabletů s mojíLiškou

Seznamte se s pravidly soutěže.

Tento text obsahuje kompletní úpravu pravidel marketingové akce nazvané „Šest tabletů s mojíLiškou“ (dále jen „soutěž“ nebo „akce“) a jsou jediným dokumentem, v němž je tato akce aktuálně upravena.

1.       Provozovatelem akce je:

Českomoravská stavební spořitelna, a.s., se sídlem Vinohradská 3218/​169, 100 17 Praha 10, Česká republika, IČO: 49241397 (dále jen „provozovatel“ nebo „ČMSS“).

2.       Místo a doba konání akce:

Akce probíhá na území České republiky v termínu od 8. 12. 2016 do 31. 12. 2016 včetně (dále jen „doba konání akce“).

3.       Účast v akci:

Soutěž je určena pro fyzické osoby starší 18 let, které jsou klienty ČMSS, nebo zákonné zástupce klientů ČMSS, kteří nejsou zaregistrovány v elektronickém bankovnictví Českomoravské stavební spořitelny, a.s. (dále jen „mojeLiška“ nebo „aplikace“), zároveň jsou adresáty rozesílky mailingu s názvem „Sledujte své splátky on-​line“ a „Jak jste letos u ČMSS spořili?“ a nejpozději do 31. 12. 2016 se zaregistrují na www.mojeliska.cz (dále jen „zájemce“).

Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s jejími pravidly nebudou do akce zařazeny. Pokud by tato osoba i přesto byla do akce zařazena, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nevzniká jí nárok na dárek. V takovém případě propadá dárek provozovateli akce. Pokud už taková osoba dárek převzala, je provozovatel oprávněn požadovat vrácení výhry.

4.       Podmínky pro získání výhry:

Dárkem, který lze v soutěži získat, je tablet Lenovo TAB 2 A7-​10 (dále jen „tablet“ nebo „dárek“); celkový počet tabletů zařazených do akce je 6 ks.

Zájemce o dárek musí být osobou splňující podmínky uvedené v čl. 3 a 4 těchto pravidel.

Registrací dle čl. 3 se rozumí splnění následujících podmínek:

a/​ vyplnění jména, příjmení, data narození, čísla smlouvy o stavebním spoření a unikátní e-​mailové adresy nebo jména, příjmení, data narození, unikátní e-​mailové adresy zákonného zástupce a čísla smlouvy neplnoletého klienta na: https://www.mojeliska.cz/RegisterUser.aspx

b/​ prokliknutí odkazu v doručeném aktivačním e-​mailu, případně přepsání aktivačního kódu do aplikace

c/​ přepsání prvotního hesla z  dopisu doručeného na poštovní adresu zájemce, potvrzení dokumentu „Podmínky pro elektronické bankovnictví Českomoravské stavební spořitelny, a.s.“ a dokončení registrace změnou hesla.

Tablet získá každý šestý (6.) zájemce, který splní podmínky soutěže a který se v uvedeném období zaregistruje do elektronického bankovnictví mojeLiška až do počtu 36 (tedy 6., 12., 18., 24., 30., 36.).

O pořadí rozhoduje datum a čas potvrzení dokumentu „Podmínky pro elektronické bankovnictví Českomoravské stavební spořitelny, a.s.“.

V případě, že ve stejný den a stejný čas splní všechny podmínky více zájemců, tak o jejich pořadí rozhoduje pořadí v interním systému ČMSS.

Jeden zájemce může vytvořit pouze jednu registraci v aplikaci.

5.       Předání dárku

Výherci budou informováni e-​mailem nebo telefonicky, a to nejpozději do 14 kalendářních. Provozovatel neručí za ztrátu či nedoručení e-​mailové informace.

Dárky budou distribuovány prostřednictvím České pošty na poštovní adresu výherce, na níž byl odeslán dopis s prvotním heslem.

Převzetí tabletu je nutné nejpozději do 31. 1. 2017. Provozovatel neručí za ztrátu či nedoručení
e-​mailové informace. V případě, že převzatý dárek vykazuje nefunkčnosti, řeší zájemce reklamace výhradně s výrobcem LENOVO, a to nahlášením na jejich servisní linku 840 110 126 nebo vyplněním formuláře na webu: www.lenovoservices.cz/servis-a-sluzby/nahlaseni-zarucnidoa-opravy/

6.       Další pravidla akce

Účastí v akci vyjadřuje zájemce svůj souhlas s těmito pravidly akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účast v akci ani dárky není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit. Provozovatel akce si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla akce či ji úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Účastí v akci zájemce potvrzuje, že se seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů umístěných na webu provozovatele a dále účastí v akci uděluje provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů tak, jak je v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů uveden.

Účastí v akci zájemce vyjadřuje svůj souhlas k součinnosti při komunikačních, marketingových a PR aktivitách spojených s akcí. Dárky zájemců, kterým se dárek postupem uvedeným v čl. 6. těchto pravidel nepodaří doručit nebo si jej nevyzvednou do 31. 1. 2017, propadají ve prospěch provozovatele akce. Pravidla akce a další informace o ní jsou po dobu konání akce k dispozici na www.cmss.cz.